Google analytics

GDPR - nakládání s osobními údaji

Základní informace o ochraně osobních údajů pro zákonné zástupce

Mateřská škola Pod Homolkou, Pod Homolkou 1601, 266 01 Beroun

 

Obecné nařízení

Obecné nařízení na ochranu osobních údajů neboli GDPR (General Data Protection Regulation) je uceleným souborem pravidel na ochranu dat v EU. Škola je povinna se tímto nařízením řídit. Cílem je hájit práva dětí a jejich zákonných zástupců proti neoprávněnému zacházení s jejich daty a osobními údaji, dát jim větší kontrolu nad tím, co se s jejich daty děje.

 

Důvody zpracování osobních údajů

Osobní údaje se mohou ve škole zpracovávat pouze:

 • na základě právního předpisu nebo

 • na základě souhlasu zákonných zástupců dětí.

Ředitel školy důsledně zakazuje předávání osobních údajů dětí třetím osobám soukromého práva (nabídky pomůcek, knih, aktivit pro děti).

 

Osobní údaje zpracovávané na základě školského zákona

 • školní matrika
 • doklady o přijímání dětí ke vzdělávání, o průběhu vzdělávání a jeho ukončování
 • záznamy z pedagogických rad
 • kniha úrazů a záznamy o úrazech dětí, popřípadě lékařské posudky

 

Osobní údaje zpracovávané podle zvláštních zákonů

 • dokumenty související s podpůrnými opatřeními žáků
 • dokumenty související se sociálně právní ochranou dětí

 

Osobní údaje zpracovávané na základě informovaného souhlasu

 • seznamy účastníků školních a mimoškolních akcí pro dodavatele služeb
 • údaje zvěřejňované školou v médiích - webové stránky, tisk, propagační materiály
 • kontaktní údaje na zákonné zástupce a jiné osoby, které se podílejí na vzdělávání dítěte (např. vyzvedávání dítěte ze školy...)
 • citlive osobní údaje, které byly poskytnuty dobrovolně zákonnými zástupci dětí v zájmu zajištění jejich specifických potřeb (zvláštní nároky na stravu, režim, zdraví, rodinná anamnéza, kulturní zvyklosti...)

 

Informovaný souhlas

 • Informovaný souhlas je dokument, kterým zákonný zástupce dává souhlas škole ke schromažďování, zpracovávání a evidenci osobních údajů a osobních citlivých údajů o dítěti.

 

Práva a odpovědnosti dětí a zákonných zástupců

Právo na to být informován o zpracování jeho osobních údajů.

 • Právo na přístup
 • Právo na opravu
 • Právo na výmaz
 • Právo na námitku
 • Právo přenositelnosti

 

Zabezpečení osobních údajů

Škola má vytvořený systém pro zabezpečení ochrany osobních údajů:

 • uložení dokumentů podle spisového a skartačního řádu,
 • nově vytvořena funkce pověřence pro ochranu osobních údajů (Data Protection Officer), který provádí nezávislou kontrolní funkci ochrany osobních údajů ve škole,
 • osobní odpovědnost osob, které vedou školní matriku,
 • shromažďování pouze nezbytných osobní údaje (například seznam dětí bez rodných čísel),
 • již nepotřebné údaje skartovat,
 • zachovávat mlčenlivost o údajích,
 • neposkytovat údaje osobám mimo výchovně vzdělávací proces,
 • školní řád obsahuje pravidla o ochraně osobnosti ve škole,
 • ochrana osobních údajů při práci s IT technikou

 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Quick.CMS logo Mellody Design - logo